Vedtekter for NHFV

1. Nordhordland Frie Vikinger er en forening for folk med interesse for Nord-Europeisk historie i jernalder, vikingtid og tidlig middelalder, med hovedvekt på vikingtiden.

NHFV er frittstående, upolitisk og uten religiøs tilknytning.

Laget har fokus på historiske håndverk og ferdigheter, samt å formidle kunnskap om dagligliv i denne perioden.

Vi ønsker å synliggjøre laget gjennom å delta på markeder og andre arrangementer i tråd med våre formål. Samt å arrangere kurs og lignende.

Det forventes at medlemmer følger Norges lover.

2. Byrdingstid.

Styret invitererer medlemmer inn i laget.

Interesserte har et års byrdningstid, der en lærer å sy egne klær, lage sko, osv – det en trenger for å være selvstendig kvinne/mann fra vår historiske periode.

Etter byrdningstiden blir en medlem av laget ved betalt årskontingent.

NHFV’s medlemmer må legge til rette slik at byrdningstiden blir lærerik og gi en god start i laget.

Du må være over 18 år for å være selvstendig medlem.

Men kan tas opp i laget med foreldres eller andre foresattes samtykke fra 16 års alder.

3. Styret

Styret består av høvding, som er daglig leder av laget, jarl som er nestleder og fehird som er kasserer.

Alle betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet eller tinget.

Unntatt fra denne regelen er støttemedlemmer som ikke har stemmerett.

4. Årsmøtet

Årsmøtet skal:

  1. Godkjenne innkalling
  2. Gjennomgå årsmelding
  3. Gjennomgå regnskap
  4. Gjennomgå saksliste
  5. Fastsette kontingent for kommende år.
  6. Velge styre for det nye året.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret i hende tre uker før årsmøtet.

Markedsregler fastsettes av styret i forkant av hvert marked.

5. Ekskludering

Styret kan ekskludere eller suspendere medlemmer som bryter Norges lover, vedtektene, eller på annen måte skader NHFV.

6. Oppløsning av laget

Forslag om oppløsning av laget kan fremmes på et årsmøte, og kan bli vedtatt på det neste når 2/3 av årsmøtet stemmer for det.

NHFV’s eiendeler og midler skal da gå til en instans årsmøtet bestemmer.